Hooman . ORG

www.hooman.org

تعويض لنت های ترمز جلو 206

توجه! مهم! توجه!

رفع مسئوليت (Disclaimer)

ترمز اتومبيل قسمت بسيار مهم و حساس آن می باشد و از لحاظ ايمنی مهمترين قسمت خودرو محسوب می شود. خودروی بدون موتور وسيله بی خطری است اما بدون ترمز و يا با ترمز معيوب، بالفعل وسيله خطرناكی است كه جان و مال افراد سرنشين و يا ثالث را با مخاطره مواجه می كند. از اين رو هرگونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بايد توسط افراد ذی صلاح مجرب و متخصص صورت گيرد. مطالب و تصاوير اين صفحه فقط و فقط جهت آگاهی يافتن افراد علاقمند و كنجكاو درمورد ساز و كار ترمز خودرو، ارائه شده است و به هيچ وجه آموزشی نمی باشد و مطلقا توصيه می شود بر اساس اين مطالب به هيچ وجه هيچ گونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بر روی سيستم ترمز هيچ خودروی پژو 206 ی و نه هيچ خودروی ديگری خواه متعلق به خود و يا سايرين، انجام ندهيد. در غير اين صورت عوارض و خسارات وارد شده ناشی از اعمال كارهای منع شده به هر كس و به هر چيز تماما به عهده خوتان می باشد و نويسنده خود را از هرگونه مسئوليت مبری می دارد.


سيستم ديسك ترمز جلو كه سيلندر ترمز جهت تعويض لنت ها باز شده  Front Brake - Hooman.ORG

ترمز جلو

حدود زمستان 1388 متوجه شدم لنت های جلو تمام شده اند. چون می خواستم كم هزينه كنم، لنت ارزانی گرفتم و جالب اينكه فروشنده گفت كه با سنگ فرز يك خط عمودی يا افقی روی لنت بيندازم! البته من اين كار را نكردم. هرچند آن لنت مارك Valeo بود اما بعد ها فهميدم كه تقلبی بودند. يك روز كه زياد ترمز گرفتم متوجه شدم ترمز ها نمی گيرند و احتمالا به خاطر داغ شدن بوده است و آنها را تعويض كردم.

دقيقا يكی دو روز قبل از شروع سال 1388 يك دست لنت بوش (Bosch) خريدم به قيمت حدود 70.000 تومان البته نمی دانم گران خريدم يا نه اما آن لنت ها بيش از دو سال بدون مشكل برايم كار كردند. اين لنت Bosch از نوع به اصطلاح كربنی بودند كه دوده زيادی از آن ها روی چرخ می نشيند. ( آبان 1390: جالب اينكه اخيراً به آن لنت های كهنه با دقت نگاه كردم متوجه شدم مارك FERODO روی آن ها حك شده است!)

لنت ترمز جلو مارك FERODO SL - Hooman.ORG روی لنت هايی كه تحت مستقيم نام Federal Mogule (FERODO SL) خريدم نام آن حك نشده و فقط بصورت چاپی نوشته شده است.

بعد از گذشت دو سال و دو ماه در خرداد 1390 صداهايی از چرخ ها در می آمد و با بررسی آنها فهميدم كه لنت ها به آخر رسيده اند. اين بار لنت با مارك بوش پيدا نكردم و به جای آن لنتی با مارك Federal Mogule (FERODO SL) خريدم به قيمت 75.000 تومان البته فروشنده نظرش اين بود كه نوع سراميكی آن را بگيرم به قيمت 112.000 تومان اما من قبول نكردم و همان مدل SL را خريدم.

Front Brake - Hooman.ORG

برای تعويض لنت چرخ های جلو ابتدا چرخ و بعد پيچ بالايی كاليپر (Caliper) را باز كردم.

لنت ترمز جلو پژو 206 تيپ دو  Front Brake Pads - Hooman.ORG لنت های كهنه را با لبه پيچ گوشتی آزاد كردم و بيرون آوردم. در مورد جا زدن لنت های نو فقط اين راهنمايی را در حافظه داشتم كه سمتی كه شكاف دارد بايد بالا باشد. و خار های فنری بايد طوری نصب شوند كه انحنای آنها به پشت لنت بيفتد و سمت بيرون.


نحوه اتصال فنر نگهدارنده به لنت ترمز  Front Brake Pads - Hooman.ORG

Front Brake Pads- Hooman.ORG از آنجا كه لنت ها مصرف و نازك شده اند، پيستون جلو آمده است و لازم است برای اينكه بسته شود، پيستون به عقب برود. اين كار را با اهرم كردن انجام دادم و پيستون را به آرامی به عقب بردم.Front Brake Pads- Hooman.ORG در مورد لنت های كهنه اينكه لنت های بيرونی بيشتر از لنت های درونی كه پشت آنها پيستون ترمز قرار می گيرد، ساييده شده بودند.همراه لنت ها دو پيچ نيز بود اما از آنها استفاده نكردم و همان پيچ های قبلی را بستم چون پيچ های نو دارای واشر خاصی بودند كه به ماشين نمی خورد.

از آنجايی كه ديسك ترمز بر اثر فرسايش در مرور زمان بطور يك دست و صاف نيست، در چند روز اول تعويض لنت ترمز ها كارايی خوبی ندارند اما بعد از آن كه لنت ساييده می شود و كاملا به ديسك می چسبد به وضعيت مطلوب می رسد. چند روز اول پدال خيلی پايين می رفت انگار كه لنت ها از جنس ابر هستند!

به دليل سايش لنت به ديسك و وجود يك فاصله اندك بين لبه بيرونی لنت و ديسك موجب عدم سايش لبه ديسك و به اصطلاح، لبه دار شدن آن می شود. قصد داشتم اين لبه را به همان شيوه كه لبه كاسه های ترمز عقب را برداشتم، بردارم. اما وقتی با مكانيك در اين باره صحبت كردم مرا از اين كار منع كرد و اين علت را عنوان كرد كه ديسك تاب بر می دارد. البته من گفتم كه با سنگ انگشتی حرارت بسيار كمی ايجاد می شود كه حتی دست را نمی سوزاند (بر خلاف سنگ فرز كه دور بالايی دارد و فلز گداخته می شود) اما او نظرش اين بود كه باعث تاب برداشتن ديسك می شود. در نتيجه آن موقع از اين كار منصرف شدم.


هواگيری

مهر ماه 1390

حدود سه ماه بعد از تعويض لنت های جلو، صدايی از چرخ سمت راست بگوش می رسيد. وقتی چرخ را باز كردم ديدم كه لنت ها تمام شده اند! و با خود گفتم كه حتماً لنت ها قلابی بوده اند. جايی كه لنت ها را خريده بودم جمع كرده و رفته بود. يك دست لنت به قيمت 40000 تومان خريدم. در فروشگاه راجع به تمام شدن سريع لنت ها صحبت كردم و فروشنده می گفت اصلاً جنس اصل با مارك Federal Mogule پيدا نمی شود حتی با قيمت 75000 تومان! وقتی درب جعبه را باز كردم ديدم كه لنت ها مارك FERODO (Federal Mogule) دارند! كه هم بصورت چاپی و هم حك شده نوشته شده.

برچسب روی جعبه دست كامل لنت های جلو - Front Brake Pads- Hooman.ORG

برچسب روی جعبه دست كامل لنت های جلو - Front Brake Pads- Hooman.ORG

هنگام تعويض لنت ها از چرخ سمت چپ شروع كردم و با تعجب ديدم كه لنت های اين سمت سالم و دست نخورده اند! شايد حدود 2 ميل از آنها كم شده بود. علت اين امر را هوا گرفتن در سيلندر اين قسمت حدس زدم و مقداری هوا گيری كردم. اين سوال برايم مطرح است كه چرا هنگام ترمزگيری ماشين به يك سمت كشيده نمی شد؟

بجای تعويض لنت ها، لنت های سالم (سمت چپ) را سمت راست انداختم و لنگه داخلی سمت راست (كه كمتر از لنگه بيرونی مصرف می شود) بعلاوه يك لنگه كه از قبل داشتم سمت چپ انداختم تا ببينم چه می شود!

پيچ هواگيری - Front Brake Pads- Hooman.ORG
با كمی شل كردن اين پيچ و فشردن پدال ترمز هواگيری كردم. اگر يك تكه شلنگ نازك داشتم و آنرا به سر اين پيچ وصل می كردم، می توانستم روغن ترمز بيرون ريخته را جمع كنم.

جلوگيری از بيرون آمدن سيلندر هنگام هواگيری - Front Brake Pads- Hooman.ORG
چون در حالتی كه غلاف سيلندر و پيستون را نبسته بودم، هواگيری كردم. يك قطعه فلزی جلوی پيستون گذاشتم تا هنگام فشردن پدال ترمز از جای خود بيرون نيايد. البته كار خوبی نبود و از آن پس بعد از نصب لنت ها و بستن كامل آن اقدام به هواگيری كردم.

Front Brake Pad New and Old Compare- Hooman.ORG
مقايسه لنت های نو و كهنه. لنت های نو حدود 11 ميليمتر ضخامت دارند.تصاوير و توضيحاتی كه در زير آمده اند را در آذر 1392 اضافه كردم اگرچه مربوط به قبل از اين تاريخ هستند.

پژو 206 لنتی را در محل خود نشان می دهد كه رو به اتمام است

پژو 206 لوازم نو و كهنه پيستون ترمز ديسكی جلو پژو 206 تيپ دو و سيلندر ترمز.

پژو 206 پيستون ترمز ديسكی

پژو 206 پيستون ترمز ديسكی از زاويه ديگر

پژو 206 سيلندر ترمز. وقتی پيستون خارج شود روغن درون لوله ها تخليه می گردد. بيرون آوردن پيستون هم سخت بود و با نيروی خود ترمز اين كار را كردم. بعد از روی كنجكاوی آنرا در جای خود فرو بردم اما با دردسر بيرون آوردم!

پژو 206 لوازم يدكی پيستون ترمز ديسك جلو 206

پژو 206 درون سيلندر ترمز

پژو 206 پيچ های سيلندر ترمز. الآن مطمئن نيستم اسم آنها همين باشد اما چون يكی از آنها كمی كج شده بود به دنبال يكی آنها می گشتم تا عوض كنم و كلی در لوازم يدكی های بندر گشتم و تلاش كردم منظورم را تفهيم كنم تا در آخر موفق شدم. ضمن خم شدگی مشكل ديگر از بين رفتن لاستيكی بود كه روی خود ميله (يكی از آنها) قراردارد (نه لاستيك گردگير آنها)

[03-03-1394] به آنها پيچ كاليپر گفته می شود.
باز گشت به صفحه تجربه نگهداری پژو 206


Created: 2011-04-20
Last Modified: 2013-11-24

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org