Hooman . ORG

www.hooman.org

رگلاژ ترمز كاسه ای چرخ های عقب 206 تيپ 2

توجه! مهم! توجه!

رفع مسئوليت (Disclaimer)

ترمز اتومبيل قسمت بسيار مهم و حساس آن می باشد و از لحاظ ايمنی مهمترين قسمت خودرو محسوب می شود. خودروی بدون موتور وسيله بی خطری است اما بدون ترمز و يا با ترمز معيوب، بالفعل وسيله خطرناكی است كه جان و مال افراد سرنشين و يا ثالث را با مخاطره مواجه می كند. از اين رو هرگونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بايد توسط افراد ذی صلاح مجرب و متخصص صورت گيرد. مطالب و تصاوير اين صفحه فقط و فقط جهت آگاهی يافتن افراد علاقمند و كنجكاو درمورد ساز و كار ترمز خودرو، ارائه شده است و به هيچ وجه آموزشی نمی باشد و مطلقا توصيه می شود بر اساس اين مطالب به هيچ وجه هيچ گونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بر روی سيستم ترمز هيچ خودروی پژو 206 ی و نه هيچ خودروی ديگری خواه متعلق به خود و يا سايرين، انجام ندهيد. در غير اين صورت عوارض و خسارات وارد شده ناشی از اعمال كارهای منع شده به هر كس و به هر چيز تماما به عهده خوتان می باشد و نويسنده خود را از هرگونه مسئوليت مبری می دارد.

Rear Brake - Hooman.ORG

ترمز عقب

با توجه به اينكه ترمز های عقب در پژو 206 تيپ دو كاسه ای هستند، تعويض لنت های آن نسبت به چرخ های جلو كمی مشكل است و ضمن تعويض نياز به رگلاژ نيز هست.

باز كردن پيچ كاسه ترمز چرخ عقب پژو 206 تيپ 2 با آچار بكس شماره 32 Rear Brake - Hooman.ORG اولين قدم بعد از باز كردن چرخ، باز كردن پيچ محور چرخ و بيرون آوردن كاسه ترمز است. برای باز كردن اين پيچ نياز به آچار بكس با شماره 32 است ،البته قبل از آن بايد تشتك مهره بيرون بيايد.

ممكن است اين پيچ بسيار سفت باشد. دو باری كه چرخ ها را باز كردم چرخ سمت راننده (چپ) فوق العاده سفت بود و با اهرم بزرگ موفق به باز كردن شدم. احتمالا به اين دليل كه جهت چرخش چرخ مخالف با جهت سفت شدن پيچ است اما در چرخ سمت راست موافق همديگر هستند. باز كردن پيچ چرخ را قبل از جك زدن و بالا بردن ماشين انجام دادم تا نيرو توسط فنر بندی هرز نرود.

جعبه آچار بكس  Rear Brake - Hooman.ORG در تصوير روبرو جعبه آچار بكس نشان داده شده كه قيمتی حدود 45 هزار تومان دارد [1389] البته در ابزار فروشی ها بصورت تكی هم موجود است.آچار بكس تكی شماره 32 با دسته آچار دست ساز با ميلگرد Rear Brake - Hooman.ORG دسته آچار در تصوير روبرو با ميلگرد ساخته شده.اتصال ترمز عقب به ترمز دستی

محل پيچ رگلاژ ترمز دستی زير كنسول ميانی  Rear Brake - Hooman.ORG در خودروهايی كه ترمز عقب آنها كاسه ای است، ترمز دستی بصورت ساده به همان سيستم ترمز متصل می شود اما در خودرو با ترمز عقب ديسك، سيستم ترمز دستی پيچيده بوده و بصورت مستقل از ترمز چرخ عمل می كند.

ترمز دستی در پژو 206 دارای پيچ رگلاژ است كه با برداشتن درپوش كه بر روی كنسول ميانی پشت اهرم ترمز دستی قراردارد، قابل دسترسی است. تنظيم رگلاژ ترمز دستی بر روی رگلاژ ترمز ها اثر می گذارد و بلعكس.

اگر اهرم ترمزدستی بيش از حد بالا بيايد، می توان با سفت كردن پيچ رگلاژ آنرا تنظيم نمود. اما در زمان رگلاژ كردن ترمزها اين پيچ بايد شل باشد كه باعث می شود اهرم ترمز دستی وقتی كه آنرا می كشيم بيشتر بالا بيايد. وقتی كه اين پيچ را شل كردم توانستم رگلاژ خيلی بهتری برای ترمز و خود ترمز دستی بدست آورم.

لبه دار شدن كاسه

كاسه ترمز عقب 206 تيپ 2  Rear Brake - Hooman.ORG بيرون كشيدن كاسه نيز ممكن است مشكل باشد و علت، لبه دار شدن كاسه به دليل سايش لنت به آن است. اين لبه در زمان ديگری نيز مشكل ساز می شود و آن وقتی است كه بعد از تعويض لنت ها يا رگلاژ نمودن ترمز كه منجر به باز شدن كفشك ها از هم می شود، كاسه به جای خود برگردانده شود. برای رفع اين مشكل و زمانی كه لبه بزرگ باشد، ناچار به برداشتن آن است كه بوسيله تراشكاری انجام می شود.


تراش لبه كاسه ترمز با سنگ انگشتی  Rear Brake - Hooman.ORG برای برداشتن لبه، از سنگ انگشتی استفاده كردم. البته تراشيدن با اين وسيله خراش های زبری روی كاسه ايجاد می كند كه با سنباده زنی با كاغذ بسيار نرم، تا حدودی از زبری آن كم كردم و البته در اين قسمت كاسه با كفشك تماس ندارد و اصلا به همين دليل هم است كه ساييده نشده. سعی كردم با حركت رفت و برگشت در امتداد لبه كاسه و لبه بيرونی سنگ سايش را انجام دهم تا قسمت وسط كاسه ساييده و خش دار نشود.

اهرم رگلاژ

به پيچ رگلاژ اهرمی متصل است كه كار آن چرخاندن مهره رگلاژ است، بدين صورت كه آن اهرم به عقب هل داده می شود و چون خاصيت فنری دارد موقع برگشتن مهره (دندانه دار) رگلاژ را می چرخاند و باعث بازشدن كفشك ها از هم می گردد. البته من نتوانستم با اين مكانيزم رگلاژ را انجام دهم چون زور آن به مهره نمی رسيد و حتی با فشار به فنر آن هم موفق نشدم. استفاده از پيچ گوشتی هم باعث پريدن دندانه های مهره می شود. اما با استفاده از دمباريك كه لبه های دندانه دار دارد اين كار به راحتی انجام می شود. اين اهرم به راحتی از جای خود در می آيد و جا زدن آن بسيار سخت و مستلزم باز شدن قطعات ديگر است. بنابراين با دقت بسيار بايد با آن كار شود.

Rear Brake - Hooman.ORG
برخی منابع راجع به روش رگلاژ ترمز كاسه ای عقب 206 بدون باز كردن كاسه ترمز توضيح داده اند كه با وارد كردن ميله ای باريك از طريق يكی از سوراخ پيچ های چرخ و فشار آوردن بر روی اهرمی است كه در تصوير بالا به آن اشاره شده. البته اين روش را هيچ گاه انجام نداده ام. در مورد ماشين خودم بايد گفت مهره رگلاژ مخصوصا در يكی از چرخ ها اغلب سفت بوده و حتی مستقيما هم به راحتی نمی گردد چه رسد به اينكه با نيروی فنر اهرم بگردد


مساوی بودن رگلاژ ترمز چپ و راست در عقب

ترمزهای ديسكی جلو نياز به رگلاژ ندارند زيرا سيستم و ساز و كار آن به اين گونه است اما در عقب فرق می كند. يك روش ساده برای تست ترمز كاسه ای بدين شيوه است. در حالت توقف ترمز دستی را كشيده و در همان حال حركت می كنيم. اگر محور عقب به يك اندازه پايين رفت پس رگلاژ برابر است اما اگر يك طرف كمتر پايين رفت، ترمز در چرخ ضعيف است و بايد سفت شود. البته به طور معمول هر دو چرخ با هم فرسوده می شوند. برای اينكه بدانيد ترمز های عقب در چه وضعيتی هستند نيز می توانيد از اين روش استفاده كنيد.

بوستر ترمز به شيوه ای عمل می كند كه هميشه نيروی كمتری به چرخ های عقب می فرستد زيرا به لحاظ ديناميكی در زمان ترمزگيری وزن خودرو به سمت جلو متمايل می شود و در نتيجه وزن وارد بر محور عقب كم می شود. حال اگر ترمزهای عقب با نيروی زياد عمل كنند، چرخ های عقب قفل شده و ممكن است باعث انحراف خودرو شود. البته چون ترمز دستی بطور مستقل از بوستر و بطور مكانيكی عمل می كند باعث قفل شدن چرخ های عقب می شود (دستی كشيدن).

هواگيری

پشت چرخ و كنار ورودی لوله روغن ترمز، پيچ هواگيری قراردارد كه با كمی شل كردن آن می توان اقدام به هواگيری نمود. بهتر است با وصل كردن شلنگی باريك و كوتاه به اين پيچ و قراردادن انتهای ديگر شلنگ در ظرفی كه در آن مقداری روغن ترمز از قبل ريخته شده، ضمن جلوگيری از ريخته شدن روغن روی زمين از بازگشت هوا به سيستم ترمز جلوگيرِ كرد. وصل كردن اين شلنگ اگر كه از جنس شفاف باشد كمك می كند كه وجود هوا و حباب در سيستم روغن ترمز را تشخيص داد. بعد از مدت ها كه ترمز های عقب سرويس نشده بودند و اقدام به هواگيری كردم مقداری روغن كثيف و سياه خارج شد.

برای هواگيری ماشين را روشن می كنم و از يك نفر ديگر می خواهم كه پدال ترمز را چندين بار فشار دهد در حالی كه خودم با آچار (شماره 8) پيچ رگلاژ را كمی شل می كنم تا مقداری روغن و احياناً هوا خارج شود. آنگاه از نفر كمكی می خواهم كه پدال را پايين نگه دارد و پيچ را سفت می كنم. چون احتمالاً اگر پيچ باز باشد و پدال رها شود، هوا از پيچ هواگيری به داخل سيلندر وارد می شود و نيز احتمالاً استفاده از شلنگ كه در آن روغن جريان يافته باشد از اين اتفاق جلوگيری می كند.
تصاوير و توضيحاتی كه در زير آمده اند را در آذر 1392 اضافه كردم اگرچه مربوط به قبل از اين تاريخ هستند.

پژو 206 لنت های نو برای ترمز كاسه ای چرخ عقب پژو 206 تيپ دو

پژو 206 اجزا و سيستم ترمز كاسه ای عقب پژو 206 تيپ 2 درحالی كه لنت های نو نصب شده اند.

پژو 206 يك دست كامل شامل چهار كفشك ترمز.

پژو 206 يك نمونه از سيلندرهای پيستون ترمز كاسه ای چرخ عقب

پژو 206 سيلندر ترمز كاسه ای عقب كه پيستون ها در آن قرارمی گيرند

پژو 206 نمونه ديگری از پيستو برای ترمز كاسه ای چرخ های عقب

پژو 206 قطعات ترمز عقب. جا انداختن فنر ها مشكل است.

پژو 206 لوازم پيستون ترمز عقب. عمده علت نشت روغن ترمز چرخ های عقب مربوط به فرسودگی همين چند قطعه كوچك است. دو قطعه بزرگ در تصوير، فقط گردگير هستند.

پژو 206 محور چرخ عقب با يك نيمه از بلبرينگ چرخ ( نيمه ديگر جدا شده است) و مهره چرخ كه موقتا بسته شده.

باز گشت به صفحه اول پژو 206

Created: 2011-04-20
Modified: 2016-01-16

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org